اثر تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان مرد غیرفعال

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی مردان سالمند غیرفعال شهر کرمانشاه بود. بدین منظور40 نفر مرد سالمند غیرفعال با میانگین سنی (54/6±)15/72 سال که با مراجعه به مراکز سالمندان شهر کرمانشاه انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی شرکت‌کنندگان از جعبه انعطاف‌پذیری، دینامومتر ویژه قدرت چنگش، آزمون تعادل ایستای لک‌لک و آزمون مدت زمان برخاستن و رفتن (TUG)، برای آزمون تعادل پویا استفاده شد. گروه تجربی در یک دوره 8 هفته‌ای، هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه‌ای تمرینات پیلاتس را گذراندند. هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون که شامل انعطاف‌پذیری، قدرت عضلانی چنگش (دست)، تعادل ایستا و تعادل پویا بودند شرکت داده شدند. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگرف-اسمیرنوف، از آزمون t همسته جهت بررسی میزان پیشرفت هریک از گروه‌ها از پیش‌آزمون به پس‌آزمون و t مستقل برای مقایسه میانگین‌های دو گروه تجربی و کنترل در پس‌آزمون استفاده شد. نتایج بدست‌آمده حاکی از وجود تفاوت معنی‌داری در گروه تمرینی پیلاتس نسبت به گروه کنترل در عملکرد انعطاف‌پذیری، قدرت عضلات چنگش، تعادل ایستا و تعادل پویا می‌باشد (p<0.05). الگوی نتایج حاضر پیشنهاد می‌کند تمرینات پیلاتس روش مفیدی جهت حفظ و ارتقاء عملکرد حرکتی و به تبع آن پیشگیری از خطر افتادن و هزینه‌های درمانی احتمالی متعاقب آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Pilates training on motor performance inactive elderly men

چکیده [English]

This study aimed to examine the effect of Pilates training on motor performance in sedentary elderly men. Therefore, 40 sedentary men, aged (72/15±6/74) year selected and divided into two groups randomly. These people lived in Elderly centers in Kermanshah city. In order to measure the participants’ physical performance, we used flexibility boxes, special dynamometer grip strength, static balance test stork, and Timed up and go test. The experimental group participated in Pilates training during eight weeks period include three sessions per week that each session were 60 minutes. Both groups participated in pretest and post-test which consisted of flexibility, grip muscular strength, static and dynamic balance. After assurance from normality using k-s test, paired t-test was used to examine the progress from pretest to post-test and independent t-test to compare experimental and control group means. The results showed significant differences between experimental group and control group in some factors such as Flexibility, grip muscular strength, static and dynamic balance (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageing
  • Pilates training
  • Flexibility
  • grip muscular strength
  • static and dynamic balance