اثر الگودهی دامنه‌ای بر یادگیری پیامد اجرا در تکلیف چیپ فوتبال

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر الگودهی دامنه‌ای بر یادگیری پیامد اجرا در تکلیف چیپ فوتبال بود. شرکت‌کننده‌ها 10 نفر از دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 شهر تهران بودند و به طور تصادفی به دو گروه 5 نفری دامنه‌ای و جفت شده تقسیم شدند و اجرای ضربه چیپ فوتبال یک مدل ماهر را مشاهده کردند. بعد از مرحله مشاهده، هر دو گروه دسته کوشش‌های اکتساب را اجرا کردند و بعد از 24 ساعت دسته کوشش یادداری و 10 دقیقه بعد از آن دسته کوشش انتقال انجام گرفت. در طی مرحله اکتساب، گروه دامنه‌ای در صورت اجرای خارج از دامنه تعیین شده، مدل ماهر را مجدداً مشاهده می‌کردند. گروه جفت شده در همان کوشش‌هایی که گروه دامنه‌ای اجرای مدل را می‌دیدند، مدل را دریافت می‌کردند اما علت زمان دریافت مدل، تصادفی بودن آن ذکر می‌شد. جهت جمع آوری اطلاعات و سنجش اجرا از یک دوربین دیجیتال و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس طرح عاملی با اندازه‌های تکراری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد الگودهی دامنه‌ای در یادگیری پیامد اجرا اختلاف معنی‌داری بین دو گروه را به وجود نیاورده است (0.05

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bandwidth modeling on the learning of performance outcome in Soccer chip task

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of bandwidth modeling during observation of a model’s performance in learning of performance outcome. Two groups of participants (N=10) observed a skilled model’s Soccer chip Kick. After the observation phase, both groups performed acquisition blocks and retention block after 24 hours and transfer block 10 minutes later it. During the acquisition phase, the bandwidth group received model’s performance the only when his performance fell outside the criteria for a correct response. The yoked group received model’s performance on the same trials as the bandwidth group did but the cause it was said to be random. For collecting data was used from a digital camera (Canon Power shot G9). Findings indicated that bandwidth modeling is not make significantly different between two groups in learning performance outcome (p>0.05). This suggests lack of effect of bandwidth modeling in learning performance outcome variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandwidth modeling
  • performance outcome
  • observational learning