تعداد مقالات: 7
7. مقایسه توجه تداومی در سالمندان فعال و غیرفعال

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 81-93

مهتا اسکندرنژاد